Wetgeving rookkanalen

Kachelpijp en rookkanalen wetgeving

Voor een rookkanaal van hoge kwaliteit en een aantrekkelijke prijs.

Dubbelwandige rookkanalen  Enkelwandige RVS rookkanalen  RVS flexibele rookkanalen

wetgeving kachelpijp

Rookkanalen en het Bouwbesluit

In Nederland is de technische staat van woningen geregeld in het Bouwbesluit. Ook voor rookkanalen en kachelpijpen zijn strikte voorwaarden en eisen vastgelegd. Centraal daarin staat dat ‘een kachelpijp, een koker of een rookkanaal, bestemd voor de afvoer van rook, brandveilig moet zijn overeenkomstig NEN 6062 9deze heet nu officieel NEN-EN 1856-1. Deze norm geeft aan dat de buitenwand van een rookkanaal maximaal 75°C in temperatuur mag stijgen. Deze norm is identiek beschreven in de Europese CE 1856-1 testmethode. 

Iedere webshop zal u vertellen dat enkel de daar verkochte produkten het juiste certifikaat hebben. Het moet dan bijvoorbeeld NEN getest of TUV gekeurd zijn - alles om maar te zorgen dat u niet bij een ander koopt...

Dus voordat wij onze duit in het zakje doen, geven we u eerst de wettelijke regelingen:

Hier kunt u opmaken dat zowel NEN als EN goedkeuringen zijn toegestaan (artikel 1.3 in beide teksten). En dat de certificaten in het Nederlands moeten zijn opgesteld.

DE CE keuring is de CE 1856-1 keuring. Deze kan een T600 certificaat opleveren (maar ook een certificaat voor een lagere temperatuur). Voor de rookgasafvoer van een houtkachel is een T600 certicaat vereist.
Op dit certificaat staat de minimale afstand aangegeven tussen het rookkanaal en brandbare materialen (voor onze buizen 7 cm).

Dit certificaat wordt afgegeven door een keuringsinstantie als TNO of TUV (zoals bij onze buizen). NEN is dus enkel een testmethode. 

De veiligheid van gebouwen en constructies is onder meer geregeld in de (nieuwe) Woningwet (1991). Volgens deze wet (artikel 40) valt een schoorsteen onder de categorie 'vergunningvrij bouwwerk'. Dat geldt echter alleen als geen ingrijpende veranderingen plaatsvinden aan de draagconstructie. Ook behoeft het bouwen van een schoorsteen niet meer te worden gemeld bij de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht (Besluit Meldingplichtige Bouwwerken). In veel gemeentes moet wel een vergunning worden aangevraagd indien men het rookkanaal langs de buitenwand van de woning laat lopen.

Wel moet een schoorsteen dus  voldoen aan de technische en brandveiligheidsaspecten vastgelegd in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit stelt onder meer eisen aan: De onbrandbaarheid van het materiaal van de stookplaats, het rookkanaal en de directe omgeving. De minimale (horizontale) afstand tussen de uitmonding van de schoorsteen en een brandgevaarlijk dak: 15 meter. Deze eisen gelden landelijk.

In bijzondere situaties kan een gemeente 'aanschrijven' tot het aanbrengen van verbetering. De gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht heeft de bevoegdheid te controleren of aan de eisen is voldaan. Om aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen worden de toegepaste materialen gekeurd volgens de NEN-normen of daaraan gelijkwaardige europese normen. In Nederland worden deze keuringen veelal verricht door TNO. Zo mag aangenomen worden dat een door TNO of TUV volgens NEN-6062 of CE 1856-1 goedgekeurd 'schoorsteensysteem' voldoet aan alle eisen, mits opgebouwd volgens instructievoorschriften van de fabrikant. 

Het volledige bouwbesluit.

Relevante artikelen uit bouwbesluit.

Helaas is het bouwbesluit voor de meeste mensen onleesbaar. In praktijk betekent het bouwbesluit niets anders dan dat uw kachelpijpen aan de keuringsnormen moeten voldoen en indien nodig omkokerd moeten worden (behalve in de stookkamer). De afstand tot de omkokering wordt op de labels van de pijpen aangegeven.

Voor de praktische uitvoering van het bouwbesluit en voor het veilig aanleggen van uw rookkanaal verwijzen we u graag naar deze folder. Een geweldig goed gemaakte en informatieve folder!

Volgens het Bouwbesluit moet een doorvoer door een verdiepingsvloer, zoals een rookkanaal, een bepaalde weerstand hebben tot brandoverslag en branddoorslag. In het algemeen wordt dit gecombineerd met de omkokering die dan doorloopt door de verdiepingsvloer. Ook van belang is dat de omkokering doorloopt door het dakbeschot. Het dakbeschot is namelijk vaak een brandbaar materiaal (hout) of is vaak met brandbaar materiaal geïsoleerd. Zeker bij een rieten dak is het uitermate belangrijk dat de omkokering door het dak op brandveilige wijze is gerealiseerd.

De omkokering moet bij de woning met houten vloeren en/of daken in zijn geheel doorlopen en mag niet per verdieping worden onderbroken. Bij vloeren van beton mag de omkokering worden onderbroken, echter niet zodanig dat de brandwerendheid nadelig wordt beinvloed. Brandbare materialen mogen niet dichter dan 75mm van de buitenwand van het rookkanaal worden aangebracht. Vul nooit de ruimte tussen het schoorsteenkanaal en de omkokering op met isolatiemateriaal. Voorkom bij montage dat kanaalverbindingen binnen de vloer vallen.

Het rookkanaal dient te worden geplaatst volgens alle voorschriften van het Bouwbesluit die hierop betrekking hebben. Raadpleeg deze voor de installatie.

Bouwbesluit en Europese CE normen betreffende kachelpijpen

De NEN 6062 is nu aangepast aan de Europese CE normen:

  • EN 1443 De algemene norm voor schoorstenen.
  • EN1856-1 De norm voor metalen schoorstenen.

Deze nieuwe Europese normen gaan niet meer uit van de maximale temperatuur op het kanaal oppervlak. De fabrikant vermeldt de veilige afstand tot brandbare materialen op de pijpen en in het installatie voorschrift staat de noodzaak van wel of geen brandwerende omkokering.

Wetgeving eisen rookkanaal uitstoot 2020

De nieuwe wetgeving die per 1 januari 2020 is ingegaan, stelt strengere eisen aan houtkachels. De zogeheten Ecodesign-richtlijn gaat gelden voor heel Europa en de regels zijn gericht op het rendement en uitstoot (fijnstof) van houtkachels. 

Houtkachels moeten een rendement van minimaal 75 procent krijgen. Dit voornemen is een hele verbetering als je het vergelijkt met oude houtkachels die gemiddeld 50 procent rendement hebben. Pelletkachels hebben een gemiddeld rendement van zo’n 95 procent. Een pelletkachel geeft je dus met minder hout meer warmte, zodat je minder hoeft te stoken. 

Ook wat fijnstof betreft zijn de regels voor houtkachels aangescherpt. Er mag sinds 2020 niet meer dan 40 milligram fijnstof per kubieke meter worden uitgestoten. Ter vergelijking: bij 1000 branduren stoot een houtkachel gemiddeld 3,5 kilogram uit, een pelletkachel slechts 0,68 kilogram. Een pelletkachel mag maar 20 milligram fijnstof per kubieke meter uitstoten.